Zlínský kraj

Zlínský kraj

třída T.Bati 21

761 90 Zlín

www.kr-zlinsky.cz

Reference účastníků:

V jarním termínu roku 2013 jsem společně s dalšími kolegy absolvoval kurz v rámci projektu s názvem „Řešení neřešitelného“, který vznikl v součinnosti se Zlínským krajem a který realizovala Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o.. Zaměření projektu na zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky - koučinku odpovídalo mému zájmu. Samotná realizace vzdělávání byla velmi fundovaně vedená, s možností diskuze a vlastního vyjadřování se účastníků k probírané problematice. Poznatky, získané v tomto vzdělávání, jako je vedení rozhovoru, koučování pracovníků, změnu pracovního stylu apod. jsem již použil ve své každodenní praxi. Uvedené vzdělávání mi dalo vedle konkrétních návodů jak změnit svůj styl prá ce, jak jednat se spolupracovníky, jak nahlížet na řešení problémů i bohatou inspiraci a motivaci pro své další studium. Nezanedbatelnou roli v uvedeném vzdělávání měla i osobnost lektorky paní Dany Pařízkové i velmi dobře zvolené prostředí hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně. Určitě bych podobné vzdělávání doporučil dalším zájemcům.

Ing. Petr Hajný, ředitel školy, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Jako reflexi napíši opravdu pouze jednu větu, která pro mě vystihuje celý absolvovaný výcvik. "Vše souvisí se vším, a když se něco změní, ovlivní to také jiné části života." Z našeho výcviku je to pojem cirkulární kauzalita. Přesně tak to mám po absolvování celého výcviku, protože změna v mém myšlení proběhla a stále probíhá. V hlavě mám spoustu nových poznatků, na některé situace při práci s žáky a učiteli již pohlížím jinýma očima a širším rozhledem.“

Bc. Blanka Zavadilová, zástupce ředitele, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Performace Tuning vnímám jako jednu z propracovaných systémových forem, jakým způsobem lze zvyšovat úroveň schopností řešit problémy jednotlivých pracovníků a ve druhé fázi i týmových celků. Zvyšování pracovní výkonnosti týmu není v tomto systému postaveno na jednom člověku (který v rámci skupiny vyřeší vše – např. vedoucí pracovník), ale ve zkompetentňování pracovníků samotných z roviny „mám problém“ na „vyřešil jsem problém“. Tímto přístupem se „za každých okolností“ stává tým silnějším a výkonnějším ve všech formách a fázích řešení problémů. Důležitý důsledek procesu tohoto uvažování je i nový pohled na zpětnou vazbu u vedoucích pracovníků. Kurz doporučuji všem manažerům a vedoucím týmových skupin, kteří chtějí mít ve skupině silné pracovníky ochotné problémy vyřešit a nikoliv jen pasivně vyčkávat na nejistý konec a všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí své žáky vychovávat v kritickém myšlení a aktivitě.

PhDr. Mgr. Jana Přikrylová

Díky výcviku, který jsme podstoupili ( a to mluvím i za p.ředitele Bekárka ) se nám otevřely poněkud jiné obzory, než na které jsou učitelé nebo učitelský management zvyklí. Přeci jenom v naší praxi jde o proces řízený víceméně direktivními metodami - udělej to a podej výsledek a ono to není vždycky dobré. Takže velké díky za jinou metodu, která se nám začíná v praxi osvědčovat....

Libor Ondráček, zástupce ředitele AG Kroměříž

„Koučink“ vnímám jako cestu k vlastnímu rozvoji a seznámení se s metodami oboru PERFORMANCE TUNING® považuji za velmi přínosné. Několikadenní návodný výcvik mi umožnil získat větší nadhled při řešení každodenních pracovních i osobních situací.

Mgr. Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky pro praxi, SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Mám-li krátce shrnout přínos projektu „Řešení neřešitelného“ pro mne, pak je to především nový impuls, nový objev či způsob, jak pomoci řešit problémy mých spolupracovníků, těch, na které se chci spolehnout v jejich práci pro školu. Nejdůležitější je pro mne poznání, že se dá stimulovat osobní aktivita těch, kteří mají problém a sami si neví rady s řešení svého problému. Dá se stavět na jejich aktivním postoji, kreativním myšlení i zodpovědnosti. A hlavně mě celý běh kurzu přesvědčil jak teoreticky, tak také na podkladě praktických cvičení, že to funguje!Takže: ještě jednou děkuji za nové impulzy v „řešení neřešitelného“!

MgA. Miroslav Šiška, ředitel školy

Toto školení bylo velmi přínosné pro moji práci učitele, koordinátora dobrovolnického programu i jako lektorku etické výchovy. Zaujalo mě konstruování řešení, poznala jsem vyzkoušela se studenty jsem si roli filtrů, uvědomila jsem si, že každý z nás mluví jiným jazykem a musím se připojovat jinak k různým studentům a lidem kolem mě. vyzkoušela jsem si kontinuální koučování v individuálních pohovorech s žáky, teď momentálně zkouším dosahování skupinových cílů - v motivaci studentů k učení k maturitním zkouškám. Koučovala jsem mého studenta -úspěšně, měl problém s pozdními příchody do školy a výuky. Úspěchem je, že teď chodí včas, dokonce za mnou přišel, že by potřeboval pomoct - nestíhá učení, kupí se to na něho. Takže začínám koučování v organizaci učení. Já jsem moc spokojená s tímto školením, lektoři byli na profesionální úrovni. Moc mně to pomáhá v mojí práci, při koučování mých studentů i pedagogů.

Věra Koščová

Absolvování vzdělání Řešeníneřešitelného hodnotím velmi pozitivně. Především téma koučování a řešení problémů jsem mohla ihned přenést do života. Koučovací rozhovor se pokouším postupně využívat především při práci s žáky, ale i kolegy na pracovišti. Díky tématu práce se skupinou a členstvím se daří zlepšit komunikaci i práci s třídou a jednotlivými žáky a především je lépe motivovat.

Mgr Alžběta Panáková, SZŠ Kroměříž

Výcvik Performance tuning® Koučování byl pro mě šokovou terapií. Moderní způsob vedení lekcí lovit z účastníků znalosti mě zpočátku dost zlobil. V duchu jsem si říkala, také bych se Tě – lektore ráda zeptala, co mi můžeš říci o integrálech, derivacích a limitách? Jak to na tebe působí ? Časem jsem si zvykla. Naše různorodá skupinka – TU, VP a ředitelé škol – se velmi rychle stmelila a na školení jsme se těšili, zejména když jsme využili wellness, okolní divadelní scény či multikino. Velkou neznámou byl pro mě koučovací rozhovor, zajímavé bylo členství ve skupině, inspirativní vedení lidí. Části koučovacího rozhovoru uplatňuji v denní praxi v kontaktu se zaměstnanci a jde to, někdy až s podivem jak snadno. Objevující bylo pro mě to, že lze vést člověka tak, aby si našel svoji cestu řešení problému. Je to jen náročné na čas. Za pozitivní považuji také různorodost skupiny, protože se nám více osvětlily postoje pedagogů k různým aspektům školní práce. Za příjemnou atmosféru, tvůrčí přístup a pečlivou přípravu děkuji právě Daně.
Platí staré osvědčené – per aspera ad astra

Jana Polachová, Gymnázium Kroměříž

Kurz mě přiměl začít přemýšlet o způsobech, jakými může člověk pomoct druhým řešit problémy, aniž by jim při tom vnucoval svůj pohled. Příležitostí k uplatnění tohoto je ve školství vždycky spousta.

Mgr. Vít Šťourač - tajemník bakalářských programů Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Do výcviku jsem se přihlásila z důvodu, že mě zaujal název programu a inzerovaný obsah, avšak přesně jsem netušila, co mě čeká. Zprvu jsem byla překvapena novými pohledy na věc - zejména problém a jeho řešení. Některé myšlenky a pohledy na věc pro mě byly tak nové, že jsem se s nimi zprvu nemohla ztotožnit, ale čím více jsem pronikala do "tajů" systemického přístupu, tím více mi začal být sympatický. Mnohé z předkládaných postupů mi velmi pomohly v mém osobním životě. Zlepšila se má komunikace se studenty a vztahy s ostatními lidmi se celkově pročistily. Absolvování kurzu doporučuji všem vyučujícím, kteří chtějí pracovat na svém profes ním rozvoji a nebojí se nových pohledů a experimentování.

Renata Jurová

Pro mě osobně zapojení do projektu bylo přínosem. Kdybych měla vyzdvihnout jednu oblast, tak jednoznačně metodika koučování, kterou mohu denně aplikovat. Hodně věcí jsem řešila intuitivně, získala jsem potřebnou metodiku.

RNDr. Alena Gallová - ředitalka Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Metody a formy, se kterými jsem se v rámci projektových aktivit seznamovala a pod vedením kušeného lektora procvičovala, mi přinesly nové poznání a řadu nových inspirací pro moji další práci ve školství. Doplnily mi mozaiku technik, smysluplných a užitečných, které mohu ve své práci používat. Jsem přesvědčena o tom, že "dobrý nástroj" může dobře sloužit pouze tehdy, bude-li využíván odborníkem a člověkem s dobrými úmysly. O to první budu usilovat dalším vzděláváním a osobním rozvojem v oblasti koučování. O to druhé svým životem. To první mi bylo zprostředkováno výborným lektorem, v časově náročném, ale velmi zajímavém projektovém vzdělávání, to druhé mě "učili" moji milovaní rodiče. Obojí bylo pro mě velkým darem a životním přínosem.

Ing. Mgr. Jarmila Minaříková - ředitelka Střední průmyslové školy Strojnická Vsetín

Pokud mohu napsat pár slov k výcviku koučování, tak jednoznačně za poslední období (snad i dva roky zpět) jeden z nejlepších seminářů, který pro mě osobně znamenal hodně. Pracuji s lidmi, téměř denně řeším problémy, které vyvstávají z chodu školy, proto jsou pro mne metody vedení lidí a řešení problémů neocenitelnou zkušeností, jež mohu uplatnit ve své práci. Zatím jsem nepraktikovala celý rozhovor, ale jednotlivé fáze včetně použití určitých otázek už ano. Na některé dotazy reagovali mí podřízení až překvapivě, takže pokud mohu d íky koučování něco nového vnést do své práce vedení školy, je jenom dobře. Osobním přínosem byly určité výcvikové metody, díky kterým jsem si stanovila dlouhodobé cíle, umocnila své prožitky z návštěv oblíbených míst, ze setkání s různými lidmi a svého jednání, více se zamýšlela sama nad sebou a tím, proč dělám věci tak, jak je dělám. Určité metody, které jsem díky výcviku poznala, mohu praktivovat i v osobním životě v jednání se svými dětmi nebo v kruhu svých nejbližších. A ještě jeden osobní přínos , který vyplynul z pobytu v rekreačním středisku Žítková, a to poznání tamější přírody, kultury díky nově vydané knize Žítkovské bohyně a tradic setkáním s domorodci ze Žítkové a zhlédnutím dokumentu o celoročním koloběhu života na Kopanicích.Do budoucna bych měla určitě zájem o pokračování , na tom jsme se shodli všichni přítomní na posledním výcviku.Děkuju ještě jednou za Tvoji vstřícnost a profesionalitu a těším se někdy opět na setkání.

Mgr. Liba Pavelková - Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Přínos výcviku pro mou osobu i pro mou práci se prolíná. Jako psycholog, personalista, pedagog, lektor, projektový manažer atd. pracuji s lidmi a pro lidi a každé obohacení osobnostní se projeví i v mé práci. Absolvovaný výcvik považuji za jeden z nejpřínosnějších, které jsem absolvovala. Vždy jsem cítila potřebu metody, která by odpovídala mému osobnostnímu založení – takovou metodu, kde nemusím jen trpě poslouchat stesky, jak to nejde, jak je to těžké a přitom chápavě přikyvovat nebo nabízet možná řešení, jemně provázet či postrkovat, ale nabídnout klientovi logický postup, jak problémy řešit, ale aniž bych mu vnucovala cesty a postupy, které já subjektivně pro řešení problému vidím jako ty nejlepší (avšak bez ohledu na to, jak může nebo chce klient, který ovlivněn mými názory a radami již nemá prostor sdělit vlastní návrhy řešení. Z tohoto důvodu se nemůže opřít na cestě k cíli o motivaci a energii vznikající z jeho vlastního přesvědčení ). Co ještě k výcviku dodat?

  • jedná se o metodu pozitivní a konstruktivní

  • umožňuje dosahovat individuálních (společných) cílů na základě vnitřní (vnější) motivace

  • vede k náhledu v problémových situacích

  • ukazuje, že každý problém je řešitelný právě tím postupem, který si sám zvolím
  • odkrývá dosud skryté cesty a překážky důležité pro dosažení cíle
  • využívá pozitivního prožitku stejně jako racionálního a pragmatického plánování
  • umožňuje těm, kteří pracují s lidmi změnit intuitivní postupy (při používání jednotlivých nástrojů) v ucelený, logický systém využitelný při práci s klientem, podřízeným, žákem atd.

    Alena Hlavicová.

Měl jsem to štěstí, že jsem byl zařazen do první vlny tohoto projektu. Musím říci, že jsem zhruba tušil, o čem obsah pěti dvoudenních seminářů bude, ale realita mě příjemně překvapila. Především dny věnované koučování a řešení problémů mně daly do mého osobního i profesního života mnoho informací. Pochopil jsem, že my učitelé máme v sobě spíše potřebu studentům či kolegům pomáhat a že tím jim jistým způsobem konáme medvědí službu. Teď už vím, že pomáhat a chránit je méně než podporovat a tvořit řešitele. Mého běhu projektu se účastnili řadoví kantoři i členové vedení škol. Jsem si jist, že každý si pro svou práci odnesl mnoha zajímavých informací podpořených praktickými cvičeními, které jsme během seminářů realizovali. Díky.

Petr Hubáček

Kdybych měla vypíchnout osobní přínos a jak vnímám přínost pro moji práci napadá mě hlavně, bez nadsázky, že již během výcviku jsem si uvědomila, že opravdu "vše je řešitelné" a že jsem začala na problémy či situace nahlížet z tohoto úhlu. V práci jsem doposud využívala hlavně "vyrábění řešitele", doposud mi to připadalo vždy nejschůdnější. Myslím, na základě našich debat, že každý z účastníků si v Tvých přednáškách našel pro sebe to nejpotřebnější a bude se snažit s tím pracovat. Spousta věcí zůstává k zamyšlení ale pro každého je jistě nejdůležitější pocit, že má po výcviku velmi dobře dobře vypracované metodiky a v neposlední řadě případně Tebe " v zádech". Takže ještě jednou děkuji za nabídku možnosti se na Tebe obracet. Můj názor na případné konání supervizních setkání znáš, byl by to nedocenitelný přínos pro moji práci. A ještě, myslím, významný postřeh pro Tebe!? Také občas lektoruji a můžu Ti říct, že Tebou nastavená pravidla při výcviku a dodržování předepsaných témat apod. byl pro mě velmi inspirující. Opravdu, podle evaluace na 1! :D Ve školství (a asi nejen tam) to v poslední době vypadá opravdu často i jinak... Takže ještě jednou děkuji!

Hanka Koňaříková

Celý výcvik byl pro moji práci velkým přínosem, neboť před absolvováním kurzu jsem o této metodice řešení problému nikdy neslyšela. Vše jsem řešila za své podřízené sama. Nyní se ve své praxi snažím opustit tradiční metody a použít metodu koučovacího rozhovoru při práci jak s podřízenými, tak se žáky. Při výrobě řešitele a přenesení zodpovědnosti na druhé se pokouším správně naformulovat otázky, zatím se střídavými úspěchy. Další velký zážitek byl pro mě profesionální přístup pana školitele Leoše Kubíčka. Opravdu super!!!!

Broňa Kudelová

Výborný projekt nejen náplní, ale také díky vedení perfektního kouče Leoše. Přivedl mne k uvědomění, že nejsem zodpovědná za všechno a všechny, že nemám řešit problémy druhých, ale navést je k tomu, aby si na řešení přišel každý sám.

Vlaďka Bártková

Co mi projekt "Řešení neřešitelného" přinesl? Stručně - opravdu hodně! Říká se, že "když je žák připraven, učitel se vždycky najde". V mém případě je to naprosto přesné, už jsem na něco takového čekala. Díky za úvod do tohoto světa, za vysvětlení pojmů a představení alespoň některých systémů a metod otevírání vlastních zdrojů. Abych byla upřímná, po celou dobu jsem se snažila vzít si co nejvíc sama pro sebe, nepřemýšlela jsem moc nad tím, jak by se daly poznatky využít ve školství (omlouvám se!). Vnímám to tak, že koučink je práce s člověkem. Pokud se mi podaří naladit se na jeho vlnovou délku a dosáhnout toho, že si on sám na něco přijde, je úplně jedno, v které branži pracuje. S odstupem vidím, že každý z vás koučů (Lenka, Petr, Věrka a Ty), každý jste jiný a stejné věci od Vás zní různě. To je pro mne nesmírně dobrá zpr&aa cute;va, každý kouč si evidentně může najít svůj rukopis. Můj osobní přínos - obrovský. Nebudu vypisovat, co mne zaujalo nejvíc, ani co používám. Všechno bylo zajímavé, do toho puzzle mi pak zapadají i další myšlenky, metody a poznatky, které znám se svého dřívějšího sledování různých zahraničních koučů. Vidím v tom svět velkých možností, konečně něco jiného než mentorování, konečně práce s duševním potenciálem. A navíc je v tom respekt k individuálnímu přístupu, to mě láká nejvíc. Respekt k tomu, že když dva dělají totéž, není to totéž, ale může to být dobře. Nebudu se rozepisovat (možná to stejně jako domácí úkol ani nečteš), prostě bylo to skvělé. Díky moc, opravdu, díky moc. Nevím, zda bude mít tento projekt konkrétně pro mne nějakou návaznost, já už každopádně tento zajímavý svět neopustím. Třeba se, Dano, ještě někde potkáme, pokud ne, věř mi, budu ráda vzpomínat. Měj se moc fajn, hodně štěstí - ve všem.

Mgr. Ivana Nováčková - zástupce ředitele pro jazykovou školu ISŠ - COP Valašské Meziříčí

Celý výcvik je pro účastníky velice náročný, protože daná problematika je ve školství netradiční a zcela nová. Také záleží na metodických kvalitách lektorů, kteří výcvik vedou. V dané oblasti lze nalézt dílčí techniky a metody, které jsou použitelné ve školách při řešení nejrůznějších problémů. Nejvíce mě zaujala strukturální intervence a kotvení pro dosahování cílů. Technika strukturální intervence po vhodném rozpracování je ideální pro třídní učitele z hlediska řízení třídních kolektivů.

PeadDr. Josef Rydlo - ředitel školy Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Hodnocení školení – jak se mi školení líbilo, jak případně změnilo váš život. Celkový průběh školení hodnotím pozitivně. Oceňuji organizaci výukového programu – práce v malých skupinách. Rovněž mě zaujala paní lektorka Viera Kondrátová, zejména její lidský přístup a vedení praktických nácviků koučovacích rozhovorů. O metodu koučování obecně jsem měla osobní zájem. Má původní představa byla zcela odlišná. Předpokládala jsem, že pokud nastane problém, kouč poradí řešení. Metoda Performance Tuning mě zaujala z důvodu nové metody učení zážitkem, systemického přístupu a vytěžení zdroje zevnitř. V profesním i osobním životě jsem začala využívat metodiku Nastavení rámce spolupráce – já a ty, teď a tady. Dosáhla jsem vždy času při jednání, částečnou změnu chování a převzetí osobní zodpovědnosti. Snažím se nedělat neustále chyby a řešit problémy za ostatní. Je mi jasné, že jde o dlouhodobý transformační proces a potlačit staré zvyky – řešit problémy místo výroby úspěšných řešitelů je obtížné. Velkým přínosem je pro mne využívání škály na zvládání , kontrola užitku, zprávy o rozdílu – stav teď a stav ne-problém. Projekt „Řešení neřešitelného“ mně určitě vstoupil ve správném čase do života. Původně jsem nebyla do vzdělávacího programu zařazena. Využila jsem všech možností, abych se školení mohla zúčastnit. Nyní jsem ráda, že vynaložené úsilí nebylo zbytečné a vzdělávací program jsem absolvovala. Myslím si, že transformace a proces zkompetentnění jsou důležité pro pozitivní změny u každého jedince. Rovněž stejně důležité je, aby měl člověk chuť a sílu něco měnit. V současné době prožívám těžkou životní situaci. Nastaly nepříznivé změny v zaměstnání a negativní změny mě potkaly v rodině a v osobním životě. Poznané a nacvičované techniky mi pomáhají k pochopení právě prožívaných událostí a k postupnému zvládání a řešení problémů. Paní lektorce Vieře Kondrátové upřímně děkuji. MVDr.Hana Vrajová Kojetín 21.10.2012

Děkuji za zaslání fota a flipů. Hlavně jsem Tě chtěla pozdravit a informovat, že již v pondělí jsem maximálně těžila z našeho víkendového pobytu. Alžběta Panáková