Podnětově - kompatibilní opatření (PKO)

Podnětově - kompatibilní opatření (PKO)

Také Vám selhává direktivní řízení Vašich zaměstnanců? Utápíte se v kontrolních mechanizmech a nemáte čas na rozvoj Vaší firmy? Nebaví Vás do nekonečna opravovat chyby Vašich podřízených? Trápí Vás malá angažovanost a samostatnost lidí, které vedete? Tak co s tím uděláte?!

Podnětově-kompatibilní opatření (Incentive-compatible regulation)

Podnětově-kompatibilní opatření (PKO) je jednoduchý, ale velmi účinný nástroj pro zefektivnění firemního řízení a tím výraznému nárůstu výkonnosti firem. Základním předpokladem pro PKO je, že dojde k maximálnímu „vytěžení“ firemního DNA. To je zde chápáno jako matrix společnosti, složený z TOP Managementu, zaměstnanců, pracovního prostředí a komunikačních kanálů uvnitř i vně firmy. PKO ovlivňuje tuto firemní DNA tak, že z TOP manažerů vytvoří strategické jádro (leadres core), které má jasnou představu jak bude firma vypadat ve střednědobém horizontu a již společně se svými týmy sestaví strukturu hodnot, které ji budou utvářet z hlediska dlouhodobého. Tím dojde k identifikaci a eliminaci nežádoucích mutací (procesů) a naopak podpoře výjimek ve firemním systému, které vedou k evolučnímu vývoji dané firmy. Přes krátkodobé cíle se následně začne naplňovat představa cílového stavu firmy. PKO tím vytvoří dynamicky se vyvíjecí systém, který má tendenci neustále se adaptovat na proměnlivé konkurenční prostředí.

V návaznosti na prvně zmíněný krok, se PKO zaměří na klíčové zaměstnance firmy a procesem konsenzualizace je nechá identifikovat se s vizí a spoluvytvářet hodnoty tak, aby se stala součástí jejich každodenního pracovního života. To vytvoří zpětno-vazebný systém, jehož hlavní devízou je autoregulace. Ze systému pomalu vymizí potřeba kontroly, která mnohdy zabírá většinu času a energie Top manažerů. Výsledkem konsenzualizace je změněné chování a návyky zaměstnanců a jejich identity, která nedovolí ostatním ve firmě chovat se jinak, než podle firemní vize. (Tzv. princip členství).

Jakmile se ukončí proces konsenzualizace, dojde skrze PKO k úpravě komunikačních struktur a jejich efektivnímu nastavení a to jak uvnitř firmy popř. poboček, tak i mimo ni. Utváří se tzv. strukturální propojení (structural coupling), což je forma vzájemného působení mezi systémy firmy, jejichž součásti jsou na sebe vzájemně propojeny, aniž by ztrácely svou samostatnost.

Tajemství PKO tkví v tom, že se tyto tři kroky dějí v souladu s vnitřním potenciálem firmy a tím nedochází k jejich odmítnutí v matrixu společnosti. Jinými slovy, firemní DNA je považuje za své a s přirozenou volností je adaptuje do svých struktur. Podněty, které jsou během celého procesu dodávány z venčí PKO specialistou, se tak stávají účinným genem uvnitř DNA dané firmy. To pak posouvá celý systém do prorůstových a adaptačních fází bez nutnosti výrazného „kontrolinku“. Vzhledem k tomu, že takto implementovaných genů je několik na jednou, dochází k synergickému efektu, což celý proces transformace firemních struktur umocňuje a urychluje.

Výsledkem je, že firma optimálně funguje podle svého nového nastavení a zároveň si hlídá evoluční odchylky, které ji umožnují vývojový posun. Podle dosavadních zkušeností je „vedlejším“ efektem skokový nárůst výkonnosti v rozmezí 20ti až 50ti procent během několika měsíců od osvojení si principů PKO ve firmě. Po tuto dobu dochází k návštěvám PKO specialisty ve firmě v důsledku revizní činnosti, tak aby se firma neposouvala dopředu až příliš rychle.

Autor: Mgr. Ondřej Chromý (Specialista na transformační projekty firem)